CoolKid.cz - shop - obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Právní vztahy založené uzavřením kupní smlouvy ke zboží nabízenému na internetovém serveru www.coolkid.cz (dále také virtuální obchod) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, konkrétně ustanoveními §588 an. a §52 an.
2. Požadované zboží si kupující vybírají z nabídky virtuálního obchodu a to postupem popsaným na tomto serveru formou kliknutí na příslušné kolonky.
3. Každé jednotlivé zboží nabízené ve virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání, které budou kupujícímu vyčísleny v potvrzení jeho objednávky. Ceny pro jednotlivé zboží jsou platné po dobu jednoho dne a jsou aktualizovány denně. Platné ceny jsou vždy uvedeny na internetovém serveru.
4. Kupní smlouva ke zboží nabízenému ve virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky, které zašle provozovatel internetového obchodu (dále jen: „prodávající“) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující vyplněním a odesláním objednávky přes internetový server www.coolkid.cz stvrzuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a jeho objednávka je závazná.
5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky zašle prodávající kupujícímu formou elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení jeho objednávky, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující tímto uděluje prodávajícímu výslovný souhlas k používání jeho e-mailové adresy pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího; tento souhlas může kupující kdykoliv vzít zpět a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@coolkid.cz.
6. Zboží bude dodáno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pouze pro území ČR). V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se bude na skladě. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
7. V případě osobního odběru bude zákazníkovi rezervováno zboží po dobu 7 dnů od zadání objednávky. V případě, že si zákazník do 7 dnů zásilku nevyzvedne, bude jeho objednávka stornována.
8. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy a to na dobu 10 let od prvé objednávky. S tímto kupující souhlasí. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze (zrušení jeho registrace) e-mailem na adrese info@coolkid.cz.

II. Platební podmínky, doručení zboží

1. Kupní cenu za zboží lze uhradit jedním ze způsobů, uvedených ve formuláři objednávky virtuálního obchodu:
a) bezhotovostní platbou kreditní kartou přes společnost GPWebPay
b) bankovním převodem předem před doručením zboží na účet prodávajícího uvedený na internetovém serveru www.coolkid.cz
c) v hotovosti nebo kreditní kartou oproti převzetí zboží od společnosti PPL CZ tzv. dobírkou
d) v hotovosti držiteli poštovní licence-oproti převzetí zboží od držitele poštovní licence - Česká pošta s.p. tzv. dobírkou


2. Balné je zahrnuto v ceně zboží. Poštovné je dle výběru přepravní společnosti a jeho výše je vždy zobrazena před potvrzením objednávky.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání). Je-li zboží zároveň vraceno, musí jej kupující vrátit prodávajícímu kompletní v originálním a neporušeném obalu a s dokladem o koupi.
2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu bude doručeno jiné zboží, než si objednal nebo pokud zboží nebude doručeno do 15 pracovních dnů po objednání.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.
5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu a musí být prodávajícímu doručen.
7. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

IV. Reklamace

1. Prodávající poskytuje na zboží dvouletou záruční lhůtu, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit následující podmínky:
a) reklamované zboží, je nutné vrátit prodávajícímu kompletní v původním obalu společně s fakturou-daňovým dokladem, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení;
b) vhodné je přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady;
c) reklamovaní zboží je nutné doručit na adresu: Fine Tech s.r.o., Branická 140/514, Praha 4, 147 00. 
d) reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození zboží došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce-v případě zjevného poškození zboží při přebírání doporučujeme kupujícímu takové zboží nepřevzít s poukazem na jeho poškození), při neodborném zacházení nebo používání zboží jiným způsobem než je uveden v návodu k němu.
2. Po obdržení reklamace bude prodávající telefonicky kontaktovat kupujícího a bude ho průběžně informovat o průběhu reklamace.
3. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

V. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatelem virtuálního obchodu www.coolkid.cz a tedy prodávajícím je právnická osoba Fine Tech s.r.o., se sídlem Branická 140/514, 147 00, Praha 4, IČO: 27412512.
2. Stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek platná a účinná.
3. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.6.2011.